Regulamin | Kolonie dla Dorosłych 2024

 

 

REGULAMIN WYDARZENIA – KOLONIE DLA DOROSŁYCH | 04.07-07.07.2024
Stanica ZHP Hufca „Orłów” Garwolina, koło Wilgi 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin jest wydany przez Organizatora Wydarzenia pod nazwą “Kolonie dla dorosłych” (zwane dalej “Kolonie”), które odbędzie się w dniach 04.07. – 07.07.2024 roku w Stanicy ZHP Hufca „Orłów” Garwolina, ul. Sarenek 7, 08-470 Osiedle Wilga (zwanego dalej “Wydarzeniem”) tj. przez Stowarzyszenie Otwarte Dziki Bez, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińska 24A/17, wpisane do rejestru przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000623222, NIP: 9512415306 (zwanego dalej: „Organizatorem”).
 2. Partnerem Kolonii jest Stanica ZHP Hufca „Orłów” Garwolina (zwana dalej: “Partner Kolonii”).
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały na Terenie Kolonii podczas ich trwania. Każda osoba, przebywająca na Terenie Kolonii w czasie trwania Wydarzenia, zobowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.
 4. Osoby, które zdecydowały się na udział w Koloniach organizowanych przez Organizatora, wysyłając formularz zgłoszeniowy, akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Znaczenia określeń używanych w Regulaminie:
 • „Wejściówki” oznaczają indywidualną zgodę wejścia na Teren Kolonii. Istnieją 2 rodzajewejściówek:
 • “Wejściówki” dla Uczestników Kolonii.
 • “Wejściówki” dla przedstawicieli Organizatora, wolontariuszy i prowadzących zajęcia odbywające się w ramach Wydarzenia.

Wydana zgoda na wejście na Teren Kolonii zostaje potwierdzona poprzez nałożoną opaskę na rękę uprawniającą do wychodzenia i wchodzenia na Teren Kolonii dowolną liczbę razy w okresie trwania Wydarzenia.

 •  „Opiekunowie i Pomocnicy Kolonijni” oznacza m.in. przedstawicieli Organizatora i Pomocników powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Koloniach, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Kolonii.
 • „Teren Kolonii” oznacza wygrodzony teren, na którym odbywają się Kolonie.
 • „Uczestnik” oznacza osobę uczestniczącą w Koloniach na podstawie ważnej Wejściówki.

Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia lub osoba, która nie ukończyła 18. roku życia, będąca pod opieką osoby pełnoletniej za zgodą opiekunów prawnych (osoba taka bierze udział w Koloniach wyłącznie na odpowiedzialność osoby pełnoletniej dorosłej).

 1. Warunkiem uczestnictwa w Koloniach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://fma.waw.pl/kolonie-dla-doroslych-2024, otrzymanie maila od Organizatora z potwierdzeniem udziału oraz opłacenie należności za Wejściówkę we wskazanym w mailu terminie.
 2. Podczas zakupu Wejściówki należy wprowadzić imiona i nazwiska Uczestników Wydarzenia.
 3. Liczba Wejściówek jest ograniczona.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kolonii, o czym poinformuje zgłoszonych uczestników mailowo oraz na stronie https://fma.waw.pl/kolonie-dla- doroslych-2024
 5. Wszystkie pojazdy muszą zostać zaparkowane w obszarach wyznaczonych przez Organizatora. Wskazywaniem konkretnych miejsc do parkowania zajmują się Opiekunowie i Pomocnicy Kolonijni.
 6. Parking w trakcie trwania Kolonii nie jest parkingiem strzeżonym, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na nim pojazdy i inne rzeczy.

II PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

 1. Wstęp na Teren Kolonii przysługuje osobom, które otrzymały potwierdzenie udziału w Wydarzeniu i posiadają ważną Wejściówkę, która przy pierwszym wejściu na Teren Kolonii zostanie wymieniona na opaskę. 
 2. Opaska uprawnia Uczestnika do wychodzenia i wchodzenia na Teren Kolonii dowolną liczbę razy w okresie trwania Wydarzenia.
 3. Wzór opaski ustala Organizator. Uczestnik ma obowiązek nosić opaskę na ręku na Terenie Kolonii w sposób umożliwiający szybką identyfikację. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie opaski.
 4. Organizator Kolonii może odmówić wstępu na Kolonie osobom:
 • nieposiadającym Wejściówki/opaski na rękę;
 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji;
 • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;
 • posiadającym inne niebezpieczne przedmioty;
 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku Wydarzenia;
 • nieposiadającym dokumentu tożsamości potwierdzającego osiągnięcie pełnoletniości;
 • posiadającym objawy gorączki, kaszlu, bólu mięśni, duszności, utraty węchu i smaku lub posiadającym bezpośredni kontakt z osobą chorą na COVID-19 w przeciągu 14 dni poprzedzających Kolonie.
 1. Oceny przedmiotów jako niebezpiecznych dokonują Opiekunowie i Pomocnicy Kolonijni.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Kolonii:
 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
 • materiałów wybuchowych;
 • wyrobów pirotechnicznych;
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 1. Na Terenie Kolonii zabrania się ponadto:
 • podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu Wydarzenia;
 • używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i propagowania w jakikolwiek inny sposób haseł o treściach wulgarnych i nawołujących do konfliktów, w szczególności na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym czy seksualnym;
 • rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach znajdujących się poza wyznaczonymi do tych celów przez Organizatora,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
 • zaśmiecania;
 • blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych;
 • wnoszenia, posiadania, a także używania bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu;
 1. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Kolonii, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Koloniach oraz otoczenia, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie zieleni, wyrzucanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Kolonii. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

III PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

 1. Organizatorzy zapewniają podjęcie niezbędnych środków bezpieczeństwa w postaci odpowiednich Opiekunów i Pomocników Kolonijnych w celu utrzymania pokojowego charakteru Kolonii.
 2. Opiekunowie i Pomocnicy Kolonijni mogą żądać opuszczenia Terenu Kolonii przez osoby zachowujące się niebezpiecznie lub nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu.
 3. Organizatorzy mogą rozwiązać Kolonie, jeśli Uczestnicy nie będą podporządkowywali się zarządzeniom Opiekunów i Pomocników Kolonijnych lub będą dokonywali czynów zabronionych na Terenie Kolonii.
 4. Wydawanie zarządzeń związanych z ochroną bezpieczeństwa należy do kompetencji Opiekunów i Pomocników Kolonijnych.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Kolonii z ważnych i uzasadnionych powodów.
 6. Organizator utrwala przebieg Kolonii dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Kolonii oraz innych przedsięwzięć Organizatora, a także Partnera Kolonii.
 7. Wizerunek osób przebywających na Terenie Kolonii może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, na co Uczestnicy wyrażają zgodę z momentem wejścia na Teren Kolonii.
 8. Organizator lub Partnerzy mogą korzystać z takiego nagrania, lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunki Uczestników lub innej osoby przebywającej na Terenie Kolonii, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.
 9. Organizator zapewnia Uczestnikom oraz innym osobom przebywającym na Terenie Kolonii ubezpieczenie OC oraz NWW.

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (w tym wizerunków) oraz innych osób przebywających na Terenie Kolonii jest Organizator, którego siedziba mieści się w Warszawie, przy  ul. Bukowińska 24A/17, 02-703 Warszawa.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • zapewnienia bezpieczeństwa mienia i Uczestników Kolonii na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora (Art. 6 ust 1 lit. f RODO) – czas przetwarzania miesiąc od zakończenia imprezy;
 • dokumentacyjnym oraz sprawozdawczym wydatkowanych środków na realizację zadania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora (Art. 6 ust 1 lit. f RODO) – czas przetwarzania 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zorganizowano Kolonie;
 • reklamowym oraz promocyjnym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora (Art. 6 ust 1 lit. f RODO) – czas przetwarzania do momentu podjęcia decyzji przez Organizatora o usunięciu materiałów promocyjnych z udostępnionych miejsc;
 • w celu ewentualnej obrony, lub dochodzenia roszczeń, wynikających z organizacji Kolonii, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora (Art. 6 ust 1 lit. f RODO) – czas przetwarzania 7 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zorganizowano Kolonie.
 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i zgłoszenia sprzeciwu, co do przetwarzania realizowanego na podstawie uzasadnionego interesu.
 2. Osoby, których dane dotyczą, posiadają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania danych osobowych.
 3. W celu skorzystania z praw przysługujących na mocy RODO lub w celu pozyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby móc wziąć udział w Koloniach.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie Opiekunom i Pomocnikom Kolonii oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Możliwymi odbiorcami danych osobowych mogą być: Pracownicy, Współpracownicy Organizatora, Księgowość, Wolontariusze.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2024 r.
 2. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy Prawa o Zgromadzeniach oraz Kodeks Cywilny.
 3. Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom w drodze zamieszczenia na stronie internetowej Kolonii https://fma.waw.pl/kolonie-dla-doroslych-2024 oraz w widocznych miejscach przy wejściu na Teren Kolonii.

Organizatorki i Organizatorzy.

1 kwietnia 2024 r., Warszawa